Наш колектив – передусім професійні історики та філологи, які прийшли у комерційну генеалогію після років наукової та викладацької діяльності. На відміну від генеалогів-аматорів ми прийшли у генеалогічний бізнес не після вивчення власного родоводу, а після копіткої, методично вивіреної  наукової роботи над дослідженням генеалогії української шляхти, соціуму українських земель від часів Середньовіччя до буремного на події ХХ ст., антропоніміки та ономастики українських прізвищ. Багаж здобутих знань та навиків дозволяє нам працювати не тільки вузько і точково над історією конкретної родини, але й вміти відчувати цю історію на ширшому тлі епохи. Наше завдання - представити не просто набір фактів із минулого родини – а показати історію Ваших предків, їхнє життя, ментальність переживання, особливості побуту та сімейного укладу.

Коротко колектив агенції історичних досліджень:

 Ярослав Лисейко  - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України національного університету «Львівська політехніка». Сфера наукових зацікавлень – генеалогія шляхти Руського воєводства у XV-XVIIІ ст., ранньомодерна історія України. Перший «комерційний» родовід уклав ще в 2013 році, з того часу наукову та викладацьку діяльність поєднує з підприємницькою діяльністю комерційного генеалога та історика. На його рахунку більше сотні успішно вивчених родинних історій, укладених генеалогічних дерев, розгаданих сімейних таємниць.

 

Основні наукові праці:

Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVІ¤ст. //  Питання історії України. – Чернівці, 2010. – Т. 13. – С. 221-227;

Стосунки шляхти Сяноцької та Перемишльської земель у XV – першій половині XVІ  ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2011. – Вип. 14-15. – С. 73-80;

Військово-службове населення Сяноцької землі у другій половині XIV—XVII ст. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: 07.00.01 / Львівський національний університет імені Івана Франка / Лисейко Ярослав Богданович. – Львів, 2012. – 252 с.;

Тарнавські гербу Сас у Сяноцькій землі в останній чверті XIV – на поч. XVІІ ст. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Дрогобич, 2012. – Вип. XVI. – С. 79 - 87.

Міграція руських шляхетських родин із Сяноцької землі у першій половині XV ст. // Княжа доба. – Львів, 2013. – Вип. 7. – С. 229-238;

Ярослав Лисейко. Шляхетський рід Пакошовських герба Труби у Сяноцькій землі наприкінці XIV – в першій половині XVI ст. // Генеалогічні записки. Львів, 2015. – Вип. ХІІІ (нової серії VII). – С. 1-9;

Лисейко Я. Рід Семушовських герба Старий кінь у Сяноцькій землі в XV-XVI ст. / Ярослав Лисейко // Генеалогія. Збірка наукових праць. – Київ, 2016. – Вип. 2. Генеалогія соціальних, локальних та етнічних груп України: джерела, методи дослідження, зв'язок із соціальною історією. – С. 131-140;

Jarosław Łysejko. Przenikanie kniaziów ze wsi na prawie wołoskim do warstwy szlacheckiej ziemi sanockiej w XVI-XVII wieku / Jarosław Łysejko // Bieszczady odnalezione. – Wetlina, 2016. – № 4. – S. 21-30;

Лисейко Я. Нобілітаційний привілей Остафія Федьковича з колекції Львівського історичного музею // Сфрагістичний щорічник. – К., 2016. Вип. 6. – С. 472-479.

Ігор Смуток - доктор історичних наук, доцент. З 1999 р. працює на історичному факультеті  Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Відомий дослідник галицької шляхти, який уклав родоводи шляхетських родин із Прикарпаття Кульчицьких, Яворських, Созанських, Терлецьких, Бережницьких та десятків інших.

 

 Окремі наукові праці:

Смуток І.Вступ до генеалогії шляхти Самбірського повіту ХVІ — початку ХVІІ ст. (шляхетські прізвиська). Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І.Франка, Дрогоб. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка. — Львів : Камула, 2008. — 336 c.

Смуток І. Початки родів Яворських, Турецьких, Ільницьких (XV–XVI ст.) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. — Львів, 2006. — Вип. V.- С.55-64.

Смуток І. Виникнення та використання прізвиськ серед шляхти Турківщини у XVI–XVII ст. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. — Львів, 2004. — Випуск IV. — С.28-43.

Смуток І. Рід Комарницьких наприкінці (XV — на початку XVII ст.): спроба генеалогічної реконструкції // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — Дрогобич,2004. — Випуск VIII. — С. 127–145.

Смуток І.Комарницькі-Татариновичі та Яворські-Цибовичі у XVI–XVIII ст. (Епізод до історії формування шляхетських  родів Прикарпаття) // Літопис Бойківщини. — ЗСА-Канада-Україна, 2011. — Ч. 2/81(92) -С. 90-125.

Смуток І. Походження Брилинських (у справі шляхетства Арсенія Брилинського, перемишльського владики, 1586–1591 рр.) // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства .- Львів, 2012. — Вип. 10/4. — С. 1-4.

Смуток І. Достовірність даних історико-генеалогічних матеріалів легітимізації галицької шляхти кінця XVIII – ХІХ ст. // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2007. – Вип. VI.  – C. 87-92.

Смуток І. До питання про походження Петра Конашевича Сагайдачного // Генеалогічні записки. – Львів, 2014. – Вип. XІI (нової серії VI). – С. 11–16. 

Андрій Дутчак – захоплюється генеалогією зі студентської лави. Як і більшість дослідників у цій сфері, генеалогічні студії розпочав з докладного вивчення власного родоводу. Зараз на рахунку Андрія кілька десятків успішних кейсів, пов’язаних із вивченням родоводів мешканців колишніх Київської, Волинської та Чернігівської губерній. Андрій Дутчак володіє досвідом та навиками роботи з документами фондів Центрального історичного архіву в Києві, ряду українських обласних архівів.

 

 

 

 

 


Ми у ЗМІ:

Коментар Ярослава Лисейка, з приводу того як досліджувати родовід у програмі "Сніданок з 1+1" (грудень, 2020 р.)

 

Сюжет про дослідження родоводу на телеканалі НТА з нашим коментарем (травень, 2021)